Vrchol Hochschwab nachvíľu zahalili mraky. Stúpanie pod vrcholom Rotgangkogel.
Album: Hochschwab
Rok: 2018/06
Popis:

Vrchol Hochschwab nachvíľu zahalili mraky. Stúpanie pod vrcholom Rotgangkogel.