Trollstigen bola otvorená v roku 1936.
Album: Trollstigen
Dátum: 2019/05
Popis:

Trollstigen bola otvorená v roku 1936.