Pohľad na Schwarzkogel od rovnomenného lyžiarského strediska.
Album: Schwarzkogel
Rok: 2022/07
Popis:

Pohľad na Schwarzkogel od rovnomenného lyžiarského strediska.