Cesta zo sedla do Malej Studenej doliny.
Album: Baranie sedlo
Rok: 2018/09
Popis:

Cesta zo sedla do Malej Studenej doliny.